logo

ایمنی و پیشگیریSafety (ايمنی)
مشخصاً، مهمترين و اساسی ترين بخش يک وسيله تفريحی تامين ايمنی سرنشينان آن می باشد . اين شرکت نگاه ويژه ای به اين بخش دارد و استانداردهای رايج در اين حوزه حداقل ها ، در طراحی ماشين آلات اين شرکت می باشند .
با عنايت به ارزيابی خطر ، استفاده از مهارهای مناسب با مکانيزم های قفل پشتيبان دوگانه (بعضاً سه گانه) با قابليت تخليه اضطراری از مواردی است که بيشترين تاکيد و دقت نظر را ، در طراحی ماشين آلات دارند
بهنام عباس نژاد